AC&S Prague s.r.o.

Accounting Consulting & Services

Naše služby

 • vystavení prvotních účetních dokladů
 • kontrola náležitosti účetních dokladů a jejich likvidace
 • vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí
 • evidence majetku a zásob
 • zpracování výkazu zisků a ztrát a rozvahy
 • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur včetně vyhotovení upomínek v návaznosti na účetnictví (podvojné účetnictví)
 • zpracování řádné a mimořádné účetní závěrky 
 • zpracování přiznání DPH, souhrnného a kontrolního hlášení
 • zastupování na úřadech (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny)
 • daňová evidence (jednoduché účetnictví) předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí
 • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur v daňové evidenci (jednoduché účetnictví) včetně vyhotovení upomínek v návaznosti na daňovou evidenci (jednoduché účetnictví)
 • zpracování řádné a mimořádné daňové závěrky v daňové evidenci (jednoduché účetnictví)
 • zpracování účetních přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
 • zpracování účetních směrnic Vaší firmy pro daňovou evidenci (jednoduché účetnictví)
 • zastupování na úřadech (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny)
 • daň z přidané hodnoty,  souhrnné a kontrolní hlášení
 • daň z příjmu právnických osob
 • daň z příjmu fyzických osob
 • daň vybíraná srážkou
 • daň silniční
 • daň z nemovitosti
 • měsíční zpracování mezd malé organizace (do 25 zaměstnanců)
 • výplatní pásky, rekapitulace odvodů zdravotního a sociálního pojištění
 • vystavení příkazů k úhradě
 • přihlášky a odhlášky na zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení
 • zpracování evidenčních listů
 • roční zúčtování daně z příjmu pro zaměstnance, roční výkazy pro finanční úřad
 • registrace na úřadech správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťovnách a finančním úřadu
 • evidence výdeje stravenek, výpočet nároku na stravenky
 • odvody daně vybírané zvláštní sazbou z mezd včetně ročního vyúčtování daně
 • vyhotovování potvrzení o zaměstnání a mzdových příjmech pro zaměstnance
 • zastupování na úřadech (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny)

Kompletní zajištění likvidace obchodní společnosti, představující právní, účetní, daňové a organizační kroky, zahrnující mimo jiné: 

 •  poskytnutí osoby likvidátora
 •  oznámení vstupu do likvidace živnostenskému úřadu, finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám
 • sestavení přehledu jmění ke dni vstupu do likvidace
 • zpracování mimořádné účetní závěrky ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace, účetní závěrky v průběhu likvidace a účetní závěrky  ke dni ukončení likvidace
 •  zpracování veškerých daňových přiznání a přehledů pro finanční úřad 
 • projednání zabezpečení archivu a dokumentů s příslušným státním archivem
 • výmaz společnosti z obchodního rejstříku